เกี่ยวกับ UCIS

CoverFB_UCIS_New-01.jpg

การสร้างร่วมกัน

"ความสามัคคีเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับชีวิตแห่งจุดมุ่งหมายการบริการและความเป็นผู้นำโดยการกระตุ้นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางปัญญาวัฒนธรรมจิตวิญญาณและสังคมโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความรักที่มีต่อผู้อื่น"

Copy of LEarning outcomes.png